پیش بینی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی

تصویر رامین پوراسکندری در نت نشر

توسط رامین پوراسکندری در 15 مرداد 1392 در دسته‌بندی مقاله آمــوزشـی

1241 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=پیش بینی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی ?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.57 مگابایت  عنوان کامل این مقاله : پیش بینی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان پایه
  دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل
  نویسندگان :
  عادل زاهد 1، رامین پوراسکندري 2، محمد همرنگ 3
  دانشکده رواشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
  ارزشيابي توصيفي به عنوان يكي از گام هاي نوين آموزشي در راستاي تغيير در ارزشيابي سنتي و حركت نظام آموزشي به سمت رويكرد فرايند مدار پديدار و در حال تكوين مي باشد. پژوهش حاضر به منظور پیش بینی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را معلمان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل که بنابر آمار 700 نفر (260 نفر در ناحیه یک و 440 نفر در ناحیه دو) تشکیل داد. از این تعداد 248 نفر به طور تصادفی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای بر اساس حجم نمونه جدول مورگان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامههای محقق ساخته از معلمان جمع آوری شد،روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید و ضریب پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 85/. به دست آمد.دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی(رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد. عوامل آموزشی، مدیریتی، فرايندي و فردی عواملی بودند که در پژوهش حاضر مورد استفاده واقع شدند. یافته های پژوهش حاکی از این مطلب بود که از دیدگاه معلمان عوامل آموزشی،مدیریتی، فرايندي و فردی توانايي پيش بيني کاربست ارزشیابی توصیفی را دارا مي باشند.

 • تعداد دانلود: 229 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید