متن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

تصویر سایه سار در نت نشر

توسط سایه سار در 17 خرداد 1393 در دسته‌بندی ســـازمانی

1569 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • تصویر صفحه اول <?=متن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت  در این فایل PDF، متن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ارائه شده است . در این قانون، وظایف دستگاه های مختلف دولتی و حکومتی و استانداری ها و شهرداری ها برای بهبود محیط کسب و کار ایران ارائه شده است . ****************************************************************
  در ماده 1 این قانون،اصطلاحات زیر تعریف شده است :
  الف اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  است.
  تبصره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و
  کشاورزی ایران )اتاق ایران( تغییر نام می یابد.
  اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند )د (ماده ) 11 ( قانون اجرای سیاستهای کلی
  اصل چهل و چهارم ) 44 ( قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت
  مرکز ملی مطالعات راهبردی « برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد
  توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد. ») کشاورزی و آب )غیردولتی
  ب تشکل اقتصادی: تشکلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و
  بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران
  صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر
  مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.
  پ تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکلهای اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته
  باشند.
  تبصره تشخیص سراسری بودن تشکلهای اقتصادی حسب مورد برعهده اتاقها است.
  ت قانون اصل ) 44 (: عبارت از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) 44 ( قانون اساسی است.
  ث کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات
  به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.
  ج محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از
  کنترل مدیران آنها می باشند.
  چ شورای گفت وگو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده ( 75 )قانون برنامه
  15 است. /10/ پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
  ح دستگاههای اجرائی: شامل کلیه دستگاههای موضوع ماده ) 5( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
  1881/7/8 است.
  خ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده ) 8( قانون برگزاری مناقصات است.

 • تعداد دانلود: 10 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید