اساسنامۀ شرکت بورس کالاي ایران

تصویر سایه سار در نت نشر

توسط سایه سار در 6 تير 1394 در دسته‌بندی بــولتــــن

638 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.22 مگابایت  مشاهده و دانلود فایل pdf اساسنامۀ شرکت بورس کالاي ایران

  "فهرست مطالب"

  فصل اول: تعاریف .................................................................................................................... 2
  فصل دوم: نام – موضوع – مدت – تابعیت و مرکز اصلی ........................................................... 3
  فصل سوم: چهارچوب فعالیت................................................................................................. 4
  فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران، و نقل و انتقال سهام...................................................... 6
  فصل پنجم: ارکان شرکت....................................................................................................... 8
  فصل ششم: مجامع عمومی..................................................................................................... 8
  فصل هفتم: هیئت مدیره........................................................................................................ 11
  فصل هشتم: مدیرعامل.......................................................................................................... 17
  فصل نهم: بازرس/حسابرس.................................................................................................... 19
  فصل دهم: مقررات مالی........................................................................................................ 21
  فصل یازدهم: سایر موارد........................................................................................................ 23

  _________________________________________
  فصل اول: تعاریف
  مادة 1 – کلیۀ اصطلاحات و واژههایی که در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی
  ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامی تعریف شدهاند، به همان مفاهیم در این اساسنامه
  نیز کاربرد دارند. واژههاي دیگر داراي معانی زیر میباشند :
  1) قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس
  شوراي اسلامی و اصلاحات بعدي آن.
  2) قانون تجارت: قانون تجارت مصوب سال 1311 همراه با اصلاحیۀ سال
  1347 و اصلاحات بعدي آن.
  3) مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر
  مراجع در حدود اختیارات تفویضشده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آییننامه،
  دستورالعمل، رویۀ اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار،بورس کالا،اوراق
  بهادارمبتنی برکالا و فعالان آن که توسط مراجع ذیصلاح و درچارچوب قانون جهت
  اجرا ابلاغ شده باشند.
  4) عضو: شخصی است که تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شرکت، پذیرفته
  شده و داراي صلاحیتهاي حرفهاي، مالی، عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و
  مقررات است.

 • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

  ١
  بسمه تعالی

  اساسنامۀ
  شرکت بورس کالاي ایران
  « سهامی عام »
  ٢
  "فهرست مطالب"
  عنوان صفحه
  فصل اول: تعاریف .................................................................................................................... 2
  فصل دوم: نام – موضوع – مدت – تابعیت و مرکز اصلی ........................................................... 3
  فصل سوم: چهارچوب فعالیت................................................................................................. 4
  فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران، و نقل و انتقال سهام...................................................... 6
  فصل پنجم: ارکان شرکت....................................................................................................... 8
  فصل ششم: مجامع عمومی..................................................................................................... 8
  فصل هفتم: هیئت مدیره........................................................................................................ 11
  فصل هشتم: مدیرعامل.......................................................................................................... 17
  فصل نهم: بازرس/حسابرس.................................................................................................... 19
  فصل دهم: مقررات مالی........................................................................................................ 21
  فصل یازدهم: سایر موارد........................................................................................................ 23
  ٣
  فصل اول: تعاریف
  مادة 1 – کلیۀ اصطلاحات و واژههایی که در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی
  ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامی تعریف شدهاند، به همان مفاهیم در این اساسنامه
  نیز کاربرد دارند. واژههاي دیگر داراي معانی زیر میباشند :
  1) قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس
  شوراي اسلامی و اصلاحات بعدي آن.
  2) قانون تجارت: قانون تجارت مصوب سال 1311 همراه با اصلاحیۀ سال
  1347 و اصلاحات بعدي آن.
  3) مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر
  مراجع در حدود اختیارات تفویضشده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آییننامه،
  دستورالعمل، رویۀ اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار،بورس کالا،اوراق
  بهادارمبتنی برکالا و فعالان آن که توسط مراجع ذیصلاح و درچارچوب قانون جهت
  اجرا ابلاغ شده باشند.
  4) عضو: شخصی است که تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شرکت، پذیرفته
  شده و داراي صلاحیتهاي حرفهاي، مالی، عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و
  مقررات است.
  5) سرمایهگذار: شخصی است که مالک کالاهاي پذیرفته شده یا اوراق بهادار مبتنی
  برکالاي پذیرفته شده در بورس بوده و یا به همین منظور اقدام کرده است.
  ٤
  6)کالاي پذیرفته شده: کالایی است که مطابق قانون و مقررات در شرکت پذیرفته
  شده و شرکت تسهیلات خرید و فروش آن را فراهم آورده است.
  7) ورقۀ بهادارمبتنی برکالاي پذیرفته شده: ورقۀ بهاداري است که مطابق قانون و
  مقررات در شرکت، پذیرفته شده و شرکت تسهیلات خرید و فروش آن را فراهم
  آورده است.
  8) کنترل: به تعریف استانداردهاي حسابداري ملی عبارت است ار توانایی راهبري
  سیاستهاي مالی وعملیاتی یک واحد تجاري به منظورکسب منافع از فعالیت هاي
  آن.
  9) شخصمرتبط : هر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق قرار داد یا هر رابطه
  حقوقی دیگر، حقوق و تعهدات متقابلی نسبت به شرکت داشته باشد شخص مرتبط
  با شرکت محسوب میشود.
  فصل دوم: نام – موضوع – مدت – تابعیت و مرکز اصلی
  مادة 2 – نام شخصحقوقی که طبق این اساسنامه تأسیس و اداره میشود، "شرکت بورس
  کالاي ایران (سهامی عام)" است که از این پس شرکت نامیده میشود.
  مادة 3 – موضوع شرکت عبارتست از:
  1) تشکیل، سازماندهی و ادارة بورس کالا به صورت متشکل ،سازمان یافته و خودانتظام
  به منظورانجام معاملات کالاهاي پذیرفته شده واوراق بهادارمبتنی برکالاي پذیرفته
  شده ، توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات.
  ٥
  2) پذیرش کالاهاو اوراق بهادارمبتنی بر آن ازقبیل کالاهاي صنعتی،معدنی وکشاورزي
  واوراق بهادار مبتنی بر هرکدام مطابق قانون و مقررات.
  3) تعیین شرایط عضویت براي گروههاي مختلف از اعضاء، پذیرش متقاضیان عضویت،
  وضع و اجراي ضوابط حرفهاي و انضباطی براي اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیتهاي
  اعضاء و نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات.
  4) فرآهم آوردن شرایط لازم براي دسترسی منصفانه اعضا به منظور انجام معاملات
  کالاهاواوراق بهادارمبتنی بر کالاي پذیرفته شده مطابق قانون ومقررات.
  5) همکاري و هماهنگی با نهادهاي مالی، شرکتها،ارگانها وسازمانهایی که بخشی از وظایف
  مربوط به دادوستد کالا هاي پذیرفته شده واوراق بهادار مبتنی برکالاي پذیرفته شده ،
  یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس کالارا بعهده دارند، از جمله شرکتهاي
  سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه.
  6) انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگسازي مرتبط با فعالیت بورس کالا براي تسهیل،
  بهبود و گسترش دادوستد دربورس کالا.
  7) همکاري با بورسهاي دیگر در ایران و خارج از ایران بمنظور تبادل اطلاعات و
  تجربیات، یکسانسازي مقررات و استانداردها.
  8) نظارت بر حسن انجام معاملات کالاهاي پذیرفته شده و اوراق بهادارمبتنی برکالاي
  پذیرفته شده در بورس کالا.
  9) تهیه، جمعآوري، پردازش ، انتشار ویا اعلام اطلاعات مربوط به سفارشها و معاملات
  کالاهاي پذیرفته شده واوراق بهادارمبتنی برکالاي پذیرفته شده طبق قانون ومقررات.
  10 ) نظارت بر عرضه کنندگان کالاهاي پذیرفته شده،دربورس کالا وناشران اوراق بهادار
  مبتنی برکالاي پذیرفته شده ،مطابق قانون و مقررات.
  ٦
  11 )پذیرش انبارها،نظارت برفعالیت آنهاو انجام عملیات مربوط به انبارهاکه در جهت تسهیل
  دادوستد معاملات دربورس کالا انجام می شود.
  12 ) اجراي سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات بعهدة شرکت گذاشته شده یا میشود.
  تبصره :انجام موضوع مندرج دربند 11 این ماده پس از آمادگی شرکت سپرده گذاري مرکزي
  اوراق بهاداروتسویه وجوه درچارچوب مقررات به آن شرکت منتقل خواهدشد.
  مادة 4 – شرکت تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.
  مادة 5 – مرکز اصلی شرکت در تهران است و تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی منوط به
  تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد بود. هیئت مدیرة شرکت میتواند طبق مقررات در هر موقع و
  هرکجا که لازم بداند شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج کشور دایر یا منحل نماید.
  فصل سوم: چهارچوب فعالیت
  مادة 6 – تمامی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران، بازرس/حسابرس و همچنین
  اعضاي شرکت و اشخاص تحت "کنترل" آن مکلفند کلیۀ قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.
  تصمیمات، اقدامات و فعالیتهاي ارکان، اعضا و اشخاص تحت "کنترل" شرکت ،تحت نظارت سازمان
  در چهارچوب قانون، مقررات و اساسنامۀ شرکت میباشد. مفاد این ماده بر اطلاق یا عموم کلیۀ مواد
  اساسنامه و دیگر اختیارات ارکان و اعضاي شرکت حاکم است.
  مادة 7 – مقررات موضوع مادة 6 از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
  1) وظایف، اختیارات و مسئولیتهاي شرکت و هر یک از ارکان یا مدیران
  2) الزام شرکت به ارائۀ اطلاعات به ارکان بازار اوراق بهادار، اشخاص یا مراجع ذیصلاح
  دیگر یا انتشار اطلاعات براي عموم حسب مورد
  ٧
  3) نحوة پذیرش، تعلیق و لغو عضویت اعضا یا خودداري از پذیرش متقاضیان عضویت،
  صلاحیتهاي حرفهاي و اخلاقی مدیران اعضا، مقررات انضباطی حاکم بر آنها، وظایف
  آنها و همچنین نحوة خاتمۀ فعالیت آنها در شرکت
  4) منابع درآمد شرکت، پرداختکنندگان، زمان پرداخت، نحوة پرداخت منابع یاد شده و
  ضمانت اجراي عدم پرداخت آنها و همچنین نحوة ثبت و نگهداري حسابها
  5) رویههاي اجرایی، نحوة اداره، تشکیلات سازمانی، صلاحیت حرفهاي و اخلاقی مدیران و
  کارکنان شرکت، وظایف و مسئولیتهاي آنها، الزام به گذراندن دورههاي آموزشی
  خاص توسط آنها و حداقل تعداد کارکنان مورد نیاز شرکت
  6) اصلاح و بهبود نرمافزارهاي مورد استفاده یا الزام به استفاده از نرمافزارهاي خاص
  7) نحوة تبلیغات شرکت و اعضاء آن
  8) نحوة رسیدگی به شکایتهاي مربوط به معاملات کالاهاي پذیرفته شده واوراق
  بهادارمبتنی برکالاي پذیرفته شده و همچنین فعالیتهاي اعضاء توسط شرکت
  9) نحوة استقرار سیستم کنترلهاي داخلی، مدیریت ریسک و کنترل تضاد منافع با
  سرمایهگذاران
  10 ) پذیرش کالاهاواوراق بهادارمبتنی برکالا، نوع کالاهاي قابل پذیرش، وظایف و
  مسئولیتهاي شرکت در مورد نظارت بر حفظ ورعایت شرایط پذیرش توسط عرضه
  کنندگان وناشران، و تعلیق یا لغو پذیرش کالاهاي پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی
  برکالاي پذیرفته شده
  11 ) نحوة نظارت بر حسن انجام معاملات کالاهاي پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی
  برکالاي پذیرفته شده
  جهت جلوگیري از وقوع تخلفات و جرائم و ضرورت اعلام آنها به سازمان
  ٨
  12 ) مسئولیت شرکت، مدیران، کارکنان و اشخاص مرتبط شرکت در خصوص ارائه یا
  افشاي اطلاعات مربوط به نقض قانون و مقررات
  فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام
  مادة 8 – سرمایۀ شرکت مبلغ 100 میلیارد ریال میباشد که به 100 میلیون سهم عادي 1.000
  ریالی با نام تقسیم شده و تمام آن به صورت نقدي پرداخت شده است.
  مادة 9 – سهامداران شرکت به صورت زیر دستهبندي میشوند:
  1) دستۀ اول: اشخاص حقوقی که مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب
  اردیبهشت ماه 1345 مجوز فعالیت کارگزاري دریافت کردهاند یا مطابق قانون بازار
  اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجوز کارگزاري یا کارگزار/معاملهگري دریافت داشته
  و به عضویت شرکت پذیرفته میشوند.
  2) دستۀ دوم: تولیدکنندگان ، توزیعکنندگان و سایر فعالان مربوط به بورس وانواع کالاهاي
  قابلپذیرش در بورس کالا.
  3) دستۀ سوم:نهادهاي مالی به استثناي اشخاص دسته اول فوق .
  4 ) دستۀ چهارم: اشخاصی که جزء دستۀ اول ، دوم یا سوم نیستند.
  تبصره: فهرست اشخاصی که جزء دستۀاول ،دوم و سوم محسوب میشوند، توسط
  سازمان تعیین میگردد.
  مادة 10 – حداکثر درصد سهام متعلق به هر یک از د سته هاي اول ،دوم و سوم که در مادة 9
  تعریف شده است، در زمان تأسیس و تغییرات بعدي آن توسط سازمان تعیین میشود.
  مادة 11 – هر شخص در هر زمان میتواند بطور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق اشخاص
  2 درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد. / وابسته به خود) حداکثر 5
  ٩
  مادة 12 – نقل و انتقال سهام و حق تقدم خرید سهام فقط درون هر یک از دستههاي
  سهامداري تعریف شده در مادة 9 مجاز است و در نقل و انتقال سهام و حق تقدم خرید سهام علاوه
  بر قانون تجارت، رعایت مقررات نیز الزامی است.
  مادة 13 – هیئت مدیرة شرکت موظف است با اعلام سازمان هم، نسبت به پیشنهاد افزایش
  سرمایۀ اقدام و کلیۀ تشریفات قانونی آن را انجام دهد. سهامداران شرکت هنگام افزایش سرمایه در
  خرید سهام شرکت حق تقدم خواهند داشت مگر اینکه به موجب تصمیمات مجمع عمومی، قانون و
  مقررات، این حق از آنان سلب شده باشد که در اینصورت اشخاصی که سهام جدید براي فروش به
  آنها عرضه میشود باید تعیین و موافقت سازمان در این خصوص اخذ شده باشد. در هر حال در
  افزایش سرمایه شرکت باید حداقل سرمایه اعلامی سازمان رعایت شود.
  مادة 14 – هیچ یک از سهامداران نمیتواند تمام یا قسمتی از سهام خود یا حقوق و منافع ناشی
  از آن را از طریق وکالت، بیع شرط، معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه(به
  استثناي سهام وثیقه مدیران) بگذارد. این نکته باید در برگۀ سهام قید شود.
  مادة 15 – مشخصات کامل، کد ملی ده رقمی و کدپستی ده رقمی و نشانی صاحب سهم باید
  در هنگام پذیرهنویسی سهام و هنگام انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت مطابق آنچه صاحب
  سهم اعلام میکند، درج گردد. ابلاغ به نشانی صاحب سهم که طبق این ماده به ثبت میرسد تا
  زمانی که نشانی دیگري توسط وي به شرکت اعلام نشده باشد، معتبر خواهد بود.
  مادة 16 – پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار و بازارهاي خارج از بورس منوط به موافقت
  سازمان است.
  مادة 17 – اوراق سهم و مندرجات آن باید مطابق قانون تجارت و مواد این اساسنامه به ویژه
  مادة 15 صادر گردیده و به امضاي مدیر عامل و یکی از اعضاي هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره
  برسد.
  ١٠
  تبصره: تا زمان صدور ورقۀ سهم، گواهینامۀ موقت سهم با ذکر مواردي که بر روي برگۀ سهام
  باید قید شود، مطابق قانون تجارت صادر میگردد.
  فصل پنجم: ارکان شرکت
  مادة 18 – ارکان شرکت عبارتند از:
  1) مجامع عمومی،
  2) هیئت مدیره،
  3) مدیر عامل،
  4) بازرس/حسابرس.
  فصل ششم: مجامع عمومی
  مادة 19 – وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادي و فوقالعاده شرکت، همان وظایف و
  اختیارات مندرج در قانون تجارت براي مجامع عمومی عادي و فوقالعادة شرکتهاي سهامی عام
  است، مگر اینکه به موجب قانون، مقررات یا مواد این اساسنامه ترتیب دیگري براي آن مقرر شده
  باشد.
  مادة 20 – کلیۀ جلسات مجامع عمومی عادي و فوقالعاده با حضور نمایندة سازمان رسمیت
  مییابد. نمایندة سازمان به عنوان ناظر در مجامع عمومی شرکت حضور یافته و چنانچه تشخیص
  دهد تصمیمات اتخاذ شده در این مجامع برخلاف قانون، مقررات یا منافع عموم به خصوص عموم
  سرمایهگذاران است، موظف است موضوع را به رئیس مجمع اطلاع دهد. رئیس مجمع مکلف است
  تذکرات ناظر را به سهامداران حاضر در جلسه اعلام نماید.
  تبصره: تصمیمات مجمع عمومی پس از تأیید سازمان مبنی بر عدم مغایرت با قوانین و
  مقررات معتبر است. در صورت عدم تأیید مصوبات مجمع عمومی از سوي سازمان،
  هیئت مدیره مجاز به اجراي مصوبه نبوده و در صورت لزوم باید مجمع عمومی را جهت
  ١١
  تعیین تکلیف دعوت نماید.عدم اعلام نظر سازمان طی 10 روزکاري به منزله تأیید تلقی
  می گردد.
  مادة 21 – در کلیۀ مجامع عمومی، صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها، صرف نظر
  از تعداد سهام خود میتوانند حضور به هم رسانند و براي هر یک سهم فقط یک رأي خواهند
  داشت؛ مگر در انتخاب اعضاي هیئت مدیره که مطابق مادة 88 قانون تجارت عمل خواهد شد.
  تبصرة 1: هرگاه سهامداري سهام خود را به دیگري انتقال دهد، سهامدار بعدي در صورتی حق
  حضور در مجامع عمومی و فوقالعاده را دارد که قبل از انعقاد این مجامع، مراتب نقل و انتقال سهام
  وي با رعایت کلیۀ مقررات و مواد این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. ورقۀ ورود
  به جلسۀ مجمع به اشخاصی داده میشود که نام آنها در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.
  تبصرة 2: هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند وکالت سهامداران دیگر را بهنحوي که
  2 درصد از کل سهام شرکت باشد در مجامع عمومی برعهده / بههمراه سهام خود بیش از 5
  بگیرد.
  مادة 22 – مجمع عمومی عادي شرکت باید حداقل سالی یکبار براي رسیدگی به صورتهاي
  مالی سالانۀ شرکت و تصویب آن، استماع گزارش سالانۀ هیئت مدیره و استماع گزارش
  بازرس/حسابرس شرکت تشکیل شود.
  تبصرة 1: هیئت مدیره موظف است تشریفات مربوط به دعوت و تشکیل جلسۀ موضوع این
  ماده را به گونهاي انجام دهد که این جلسه براي هر سال مالی، در چهار ماه نخست سال
  مالی بعد تشکیل گردد.
  تبصرة 2: در صورتیکه جلسۀ مجمع عمومی عادي براي طرح و تصمیمگیري راجع به
  موضوعات این ماده براي بار اول رسمیت نیابد؛ هیئت مدیره باید بلافاصله تشریفات مربوط
  به تشکیل جلسۀ مجمع عمومی عادي را در نوبتهاي بعد تا تصمیمگیري در خصوص
  موضوعات این ماده انجام دهد.
  ١٢
  تبصرة 3: در صورتیکه صورتهاي مالی شرکت در جلسۀ مربوط به تصویب نرسد، مجمع
  عمومی عادي باید در همان جلسه یا جلسۀ دیگري که حداکثر ظرف مدت بیست روز
  تشکیل خواهد شد، اصلاحات لازم در صورتهاي مالی را مشخصکرده و مهلتی را که
  بیش از سه ماه نباشد، براي اعمال این اصلاحات به هیئت مدیره بدهد.
  تبصرة 4: تصویب صورتهاي مالی سالانۀ شرکت پس از قرائت گزارش بازرس/حسابرس
  معتبر خواهد بود. این موضوع در مورد صورتهاي مالی اصلاح شده نیز باید رعایت شود.
  تبصرة 5: حضور بازرس/حسابرس یا نمایندة وي جهت قرائت گزارش بازرس/حسابرس
  الزامی است.
  مادة 23 – علاوه بر اشخاصی که مطابق قانون تجارت، حق یا وظیفه دارند مجامع عمومی را
  دعوت کنند. سازمان نیز هر زمان که تشخیص دهد منافع عموم و به خصوص سرمایهگذاران ایجاب
  میکند، میتواند از هیئت مدیرة شرکت بخواهد مجمع عمومی عادي یا فوقالعادة شرکت را براي
  تصمیمگیري در خصوص موضوع معینی دعوت نماید در این صورت هیئت مدیرة شرکت باید ظرف
  مدتی که سازمان با توجه به تشریفات دعوت و برگزاري مجامع تعیین میکند، نسبت به دعوت و
  تشکیل جلسۀ مجمع اقدام کند.
  مادة 24 – هیئت رئیسۀ هر مجمع عمومی مطابق مادة 101 قانون تجارت انتخاب میشود و
  وظیفۀ ادارة جلسۀ مجمع را خواهد داشت. رئیس جلسۀ مجمع عمومی به عهدة رئیس و در غیاب
  وي نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب این دو یکی از اعضاي هیئت مدیره به انتخاب اعضاي حاضر
  هیئت مدیره یا مجمع عمومی خواهد بود.
  مادة 25 – در دعوت، تشکیل، اداره و تصمیمگیري در مجامع عمومی علاوه بر قانون تجارت،
  مقررات نیز باید رعایت شوند.
  تبصره: حد نصاب براي رسمیت جلسات مجامع عمومی و تعداد آراء لازم براي اتخاذ
  تصمیم در این جلسات، مطابق قانون تجارت و مقررات خواهد بود.
  ١٣
  فصل هفتم: هیئت مدیره
  مادة 26 – شرکت توسط هیئت مدیرهاي غیرموظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع
  عمومی عادي با توجه به این اساسنامه، قانون تجارت و مقررات براي مدت دو سال انتخاب میشوند،
  اداره خواهد شد.
  مادة 27 – مجمع عمومی عادي باید 3عضو علیالبدل هیئت مدیره راانتخاب نماید تا در صورت
  فوت، استعفا یا برکناري هر یک از اعضاي اصلی به ترتیبی که مجمع عمومی عادي تعیین کرده
  است، جایگزین عضو اصلی شوند. مدت مأموریت عضو علیالبدل جانشین، برابر مدت باقیمانده از
  مأموریت فردي از هیئت مدیره است که عضو علیالبدل جانشین وي شده است.
  تبصره: در صورتیکه بنا به هر دلیل عضو علیالبدل جهت ترمیم هیئت مدیره وجود نداشته
  باشد، هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه تشریفات مربوط به تشکیل مجمع
  عمومی عادي را جهت انتخاب اعضاي علیالبدل هیئت مدیره انجام دهد.
  مادة 28 – تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علیالبدل براي دورههاي بعد بلامانع
  است.
  مادة 29 – قبل از انتخاب اعضاء حقیقی هیئت مدیره اعم از اصلی و علیالبدل، نامزدهاي
  تصدي این سمتها باید مطابق رویهاي که سازمان تعیین میکند، نزد سازمان ثبتنام کرده و
  اطلاعات لازم را ارائه دهند تا صلاحیتهاي حرفهاي و عمومی آنها بررسی شده و به تأیید سازمان
  برسد. نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره باید قبل از قبول سمت حداکثر ده روز پس از انتخاب،
  به سازمان معرفی شده و اطلاعات لازم را ارائه دهند تا صلاحیتهاي حرفهاي و عمومی آنها بررسی
  شده و به تأیید سازمان برسد.
  ١٤
  تبصرة 1: در صورتیکه به تشخیص سازمان هر یک از اعضاء هیئت مدیره در طی دورة
  مسئولیت صلاحیت خود را از دست بدهد یا معلوم شود از ابتدا صلاحیت لازم را نداشته
  است، سازمان میتواند اقدام به رد صلاحیت وممانعت از ادامه فعالیت وي نماید.
  تبصرة 2: حداقل 50 روز قبل از تشکیل جلسۀ مجمع عمومی براي انتخاب اعضاء هیئت
  مدیرة جدید، هیئت مدیرة فعلی باید این موضوع را در روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت آگهی
  کند. در صورتیکه این آگهی بموقع انتشار نیابد، سازمان میتواند رأسا نًسبت به انتشار آن
  اقدام کند. سازمان میتواند در شرایط ویژه از جمله در انتخاب اولین اعضاي هیئت مدیره
  مدت مذکور در این تبصره را کاهش دهد.
  مادة 30 – هریک از مدیران باید لااقل 500 سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت
  خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد، این سهام براي تضمین خساراتی
  است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام
  بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیري مفاصاحساب دورة تصدي خود را در شرکت دریافت
  نداشته است، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این
  سهام، مانع استفاده از حق رأي آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان
  نخواهد بود.
  مادة 31 – سازمان میتواند یک عضو ناظر بدون حق رأي در هیئت مدیره داشته باشد. عضو
  ناظر سازمان حق شرکت در جلسات هیئت مدیره را دارد و دعوتکنندة جلسات هیئت مدیره باید
  وي را بموقع از دستور جلسۀ هیئت مدیره و ساعت و تاریخ و مکان تشکیل آن مطلع کند. حقوق و
  مزایاي عضو ناظر توسط سازمان تعیین و پرداخت میشود. عضو ناظر و همسر و اقرباء درجه اول از
  طبقۀ اول وي حق دریافت هیچگونه وجهی تحت هر عنوان از شرکت را نداشته و نمیتوانند بطور
  مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت ذینفع شوند. شرکت نمیتواند آنان را در مقابل شخص
  ثالث تضمین کند.
  ١٥
  مادة 32 – هیئت مدیره نمیتواند برخلاف قانون، مقررات و مواد اساسنامه تصمیمی اتخاذ
  نماید. درصورتیکه عضو ناظر سازمان در هیئت مدیره تشخیص دهد که تصمیمات هیئت مدیره
  برخلاف قانون، مقررات یا مفاد اساسنامه یا برخلاف منافع عموم سرمایهگذاران است، باید ضمن
  تذکّر به هیئت مدیره مراتب را جهت تصمیمگیري به سازمان گزارش کند.
  مادة 33 – هیئت مدیره باید از بین اعضاء خود، یک نفر را بعنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر
  را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب کند. مدت مسئولیت آنها در سمتهاي مذکور نباید از
  مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد.
  مادة 34 – هیئت مدیره داراي دبیرخانهاي است که زیر نظر رئیس هیئت مدیره فعالیت
  میکند. دبیرخانۀ هیئت مدیره باید براي هر جلسه صورتجلسهاي تنظیم و در آن تاریخ، ساعت،
  محل تشکیل جلسه، اسامی حاضران، موضوعات مطرح شده در جلسه، خلاصۀ مذاکرات،
  مصوبات، اسامی و نظرات مخالف هر مصوبه را درج و به امضاي اکثریت اعضاء حاضر در جلسه
  برساند. صورتجلسۀ هیئت مدیره حداقل در دو نسخه تهیه و به ترتیب تاریخ شمارهگذاري
  میگردد و یک نسخه از آن در دبیرخانۀ هیئت مدیره بایگانی شده و یک نسخه به عضو ناظر
  سازمان تحویل میگردد.
  مادة 35 – ادارة جلسۀ هیئت مدیره با رئیسهیئت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیئت
  مدیره و در غیاب این دو با عضوي از اعضاء هیئت مدیره است که در همان جلسه با اکثریت آراي
  اعضاي حاضر انتخاب میشود.
  مادة 36 – جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل میشود. هیئت مدیره باید در
  هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد. رئیس هیئت مدیره باید از طریق دبیرخانۀ هیئت مدیره،
  دعوتنامۀ تشکیل جلسه را که حاوي موضوعات قابل طرح، محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه
  است براي اعضاء و عضو ناظر سازمان به طریقی که هر یک تعیین میکنند، ارسال دارد. علاوه بر
  این هر یک از اعضاء هیئت مدیره میتواند با ذکر موضوع و در صورت نیاز تاریخ و ساعت مورد نظر
  ١٦
  خود، تقاضاي تشکیل جلسه را به دبیرخانه بدهد تا دبیرخانه با هماهنگی با رئیسهیئت مدیره،
  اعضاء هیئت مدیره را براي بررسی موضوع مذکور دعوت نماید.
  تبصره: صرف ادعاي هر یک از اعضاي هیئت مدیره یا عضو ناظر مبنی بر عدم دریافت
  دعوتنامه نمیتواند تصمیمات هیئت مدیره را بیاعتبار سازد، لکن هیئت مدیره باید به
  درخواست عضو مدعی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
  مادة 37 – جلسۀ هیئت مدیره با حضور حداقل چهار عضو هیئت مدیره رسمیت دارد. در هر
  صورت مصوبات هیئت مدیره با موافقت حداقل چهار عضو حاضر در جلسه معتبر است.
  مادة 38 – هیئت مدیره براي هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی
  که داخل در موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم دربارة آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی
  قرار نگرفته است، در چهارچوب قانون، مقررات و مواد اساسنامه داراي اختیارات نامحدود میباشد.
  وظایف و اختیارات هیئت مدیره از جمله عبارتند از:
  1) بکارگیري تمام تلاش خود جهت اجراي موضوع فعالیت شرکت به مؤثرترین و کاراترین
  شیوه.
  2) اجراي تصمیمات مجامع عمومی پس از طی تشریفات قانونی و آنچه در این اساسنامه
  پیشبینی شده است.
  3) اجراي مقررات مصوب پس از ابلاغ.
  4) تهیه و تصویب برنامههاي بلندمدت، میان مدت، کوتاهمدت و بودجۀ شرکت.
  5) تهیۀ گزارش سالانۀ هیئت مدیره در خصوص عملکرد و وضعیت شرکت جهت تقدیم به
  مجمع عمومی.
  6) همکاري با سازمان و بازرس/حسابرس براي اجراي وظایف خود.
  7) برقراري رویههایی براي رفع تضاد منافع بین سهامداران؛ مدیران و اعضاء با
  سرمایهگذاران.
  ١٧
  8) استقرار سیتم کنترلهاي داخلی به منظور اطمینان از اینکه کلیۀ عملیات شرکت در
  جهت اهداف شرکت و در چارچوب قانون، اساسنامه و مقررات صورت میپذیرد.
  9) نظارت بر فعالیت و عملکرد مدیر عامل و مدیران و کارکنان شرکت.
  10 ) تحصیل داراییها و انجام سرمایهگذاريهاي لازم براي اجراي موضوع فعالیت شرکت.
  11 ) ایجاد شعبه در هر نقطه از ایران و خارج از ایران در صورتیکه اجراي موضوع فعالیت
  شرکت ایجاب کند.
  12 ) تصویب آییننامههاي داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادي است.
  13 ) تصویب تشکیلات اداري و اجرایی شرکت و تغییر آن.
  14 ) افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات و استفاده از آنها.
  15 ) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاري بنام شرکت.
  16 ) عقد هرگونه قرارداد و انجام هرگونه معامله بنام شرکت و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن
  در حدود موضوع شرکت.
  17 ) مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه علامت تجاري و اختراع بنام شرکت.
  18 ) به امانتدادن، تضمین یا ترهین اسناد، مدارك، وجوه یا داراییهاي شرکت با رعایت
  صرفه و صلاح شرکت در صورتیکه اجراي موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.
  19 ) تحصیل وام و اعتبار ارزي و ریالی بنام شرکت با هرگونه شرایط، در صورتیکه اجراي
  موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.
  20 ) تنظیم صورتهاي مالی میان دورهاي و سالانۀ شرکت.
  21 ) ایفاي تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفاي حقوق شرکت از سایرین.
  22 ) دعوت مجامع عمومی عادي و فوقالعاده و تعیین دستور جلسۀ آنها.
  23 ) پیشنهاد هر نوع اندوخته از محل سود و پیشنهاد تقسیم سود بین سهامداران شرکت به
  مجمع عمومی.
  ١٨
  24 ) پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی پس از تصویب سازمان.
  25 ) پیشنهاد تغییر مقررات حاکم بر شرکت به سازمان.
  26 ) رسیدگی به تخلفات اعضاء در اجراي مادة 35 قانون.
  27 ) هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون و مقررات جزء اختیارات و وظایف شرکت
  یا هیئت مدیره قلمداد شده یا میشود.
  تبصره: هیئت مدیره میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض
  نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد.
  مادة 39 – هیئت مدیره باید در پایان هر سال مالی، گزارشی از عملکرد شرکت و واحدهاي
  تابعۀ شرکت را در آن سال، همراه برنامههاي آتی خود تهیه و در موعد مقرر در اساسنامه جهت
  اظهارنظر در اختیار بازرس/حسابرس قرار دهد. سازمان میتواند حداقل موارد لازم براي درج در این
  گزارش را تعیین نماید. خلاصۀ این گزارش باید در جلسۀ مجمع عمومی که بمنظور رسیدگی به
  عملکرد و صورتهاي مالی شرکت تشکیل میگردد، توسط رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره
  قرائت شود.
  مادة 40 – هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل باید به تشخیصسازمان جهت ضمانت
  حسن انجام وظایف و مسئولیتهاي خود نزد سازمان وثیقه بگذارند. این وثیقه قابل انتقال به غیر
  نیست و در صورتیکه دلیلی طبق مقررات براي نگهداري آن وجود نداشته باشد باید ظرف شش ماه
  پس از اخذ مفاصاحساب دورة تصدي مدیریت آزاد شود.
  مادة 41 – اعضاي هیئت مدیره باید از پذیرش شغل یا مسئولیتی که با مسئولیت آنها در هیئت
  مدیرة شرکت در تضاد است خودداري نمایند و ظرف یک هفته پس از پذیرش سمت، هرگونه شغل
  یا مسئولیت خود را به سازمان اطلاع دهند.
  تبصره: نظر سازمان در خصوص وجود یا عدم وجود تضاد بین شغل یا مسئولیت پذیرفته
  شده با مسئولیت اعضاء هیئت مدیره در شرکت لازمالاتباع است.
  ١٩
  مادة 42 – اعضاي هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت و همسر و اقرباء درجه اول از طبقۀ
  اول آنها باید محدودیتهاي وضع شده توسط سازمان را در انجام معاملات کالاهاي پذیرفته شده ،
  اوراق بهادار مبتنی برکالاي پذیرفته شده و پذیرش شغل، سمت و مسئولیت در خارج شرکت رعایت
  کنند.
  مادة 43 – در صورتیکه هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل
  30 روز قبل موضوع را به سازمان و رئیس هیئت مدیره اطلاع دهد و موافقت هیئت مدیره را جلب
  نماید. در صورت پذیرش استعفاء، تاریخ مستعفی شدن نیز توسط هیئت مدیره تعیین میشود.
  مادة 44 – عدم حضور هر یک از اعضاي هیئت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا هشت
  جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبهخود موجب سلب عضویت وي در
  هیئت مدیره میشود.تشخیص موجه بودن غیبت برعهدة هیئت مدیره است.
  فصل هشتم: مدیرعامل
  مادة 45 – هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را خارج از اعضاء هیئت مدیره، به مدیر
  عاملی شرکت برگزیند. مدت تصدي وي به این سمت دو سال خواهد بود. هیئت مدیره باید
  حقالزحمۀ مدیرعامل را تعیین کند.
  تبصره: صلاحیت عمومی و حرفهاي مدیرعامل قبل از انتصاب به این سمت باید به تأیید
  سازمان برسد و چنانچه به تشخیص سازمان این صلاحیتها را طی دورة مسئولیت از
  دست بدهد یا مشخص شود که از ابتدا حائز صلاحیتهاي لازم نبوده است، هیئت مدیره
  باید به درخواست سازمان او را از این سمت عزل و شخص دیگري را با تأیید سازمان
  جایگزین وي نماید.
  مادة 46 – در صورتیکه بدلیل استعفا، برکناري، فوت یا هر دلیل دیگري، سمت مدیر عاملی
  شرکت بلاتصدي شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص
  ٢٠
  دیگري را به این سمت برگزیند، در صورتیکه تشریفات مربوط به انتخاب مدیرعامل بیش از یک
  هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان
  سرپرست جهت تصدي وظایف و مسئولیتهاي وي انتخاب نماید.
  مادة 47 – مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و علاوه بر نمایندگی شرکت در برابر
  سازمان، شورا و سایر مراجع و اشخاص، سخنگوي شرکت نیز میباشد.
  وظایف و اختیارات مدیر عامل از جمله شامل موارد زیر است:
  1) اجراي مقررات، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره،
  2) اقامۀ هرگونه دعواي حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعواي حقوقی و جزایی اقامه شده، از
  طرف شرکت و بنام شرکت، درهریک از دادگاههاي اختصاصی یا عمومی در جهت
  استیفاي یکایک حقوق واقعی یا متصور یا هرگونه حقوق و منافع دیگر شرکت و نیز دفاع
  از شرکت و بنام شرکت درمقابل هر دعواي اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه
  حقوقی درهریک از مراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفاي حقوق مذکور با حق
  حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفاي کلیۀ اختیارات مورد نیاز
  در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست
  پژوهش، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست
  و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاي قراردادهاي
  حاوي شرط داوري یا توافقنامه داوري جداگانه و ارجاع دعوا به داوري و تعیین و گزینش
  داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن– و اجراي حکم نهایی و قطعی داور و به طور
  کلی استفاده از کلیۀ حقوق و اجراي کلیۀ تکالیف ناشی از قانون داوري و درخواست
  تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور اجرائیه
  و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و
  قبول اموال بدهکار درجلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، تعیین کارشناس، انتخاب و
  ٢١
  عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعواي
  متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ
  محکومبه و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. درخواست صدور برگ اجرائی و
  تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت
  اسناد.
  3) استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایاي آنها و عزل و نصب آنها و بطور کلی کلیۀ
  اختیارات لازم براي مدیریت منابع انسانی در چارچوب آییننامههاي مصوب.
  4) قبول ودیعه، سپرده و تضمین، اخذ وثایق و صدور تأیید و قبول هرگونه تعهدنامه از طرف
  شرکت.
  تبصره: مدیر عامل میتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به
  مدیران به غیر از اعضاي هیئت مدیره و کارکنان شرکت تفویض نماید.
  فصل نهم: بازرس/حسابرس
  مادة 48 – مجمع عمومی عادي باید براي هر سال از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعۀ
  حسابداران رسمی معتمد سازمان، بازرس/حسابرس شرکت را انتخاب نماید. همچنین این مجمع
  باید از بین مؤسسات حسابرسی مذکور یا از بین شرکاء این مؤسسات یکی را بعنوان
  بازرس/حسابرس علیالبدل برگزیند تا در صورت معذوریت، انحلال، استعفاء، سلب صلاحیت یا عدم
  قبول سمت از طرف بازرس/حسابرس اصلی، وظایف و مسئولیتهاي وي را به عهده گیرد.
  تبصرة 1: انتخاب بازرس/حسابرس بطور متوالی فقط تا دو بار بلامانع است.
  تبصرة 2: بازرس/حسابرس اصلی و علیالبدل باید براساس قانون تجارت قبول سمت کنند.
  تبصرة 3: مجمع عمومی عادي با موافقت سازمان در هر زمان که بخواهد، میتواند
  بازرس/حسابرس اصلی و علیالبدل را با تعیین جانشین برکنار کند.
  ٢٢
  مادة 49 – بازرس/حسابرس علاوه بر وظایف تعیین شده در قانون تجارت براي بازرس شرکتهاي
  سهامی عام، وظایف و مسئولیتهاي زیر را برعهده دارد:
  1) دراظهارنظر راجع به صورتهاي مالی استانداردهاي حسابرسی و حسابداري ملی را
  در نظر داشته باشد.
  2) در گزارش خود به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قانون و مقررات
  توسط شرکت، مدیران و کارکنان آن اظهارنظر کند.
  3) یک نسخه از اظهارنظر خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادي مستقیماً
  براي سازمان ارسال دارد.
  4) کفایت سیستم کنترلهاي داخلی شرکت را بررسی و نواقص و اشکالات آن را به
  همراه سایر اشکالات و نواقصی که تشخیص میدهد در نامۀ مدیریت درج و همزمان
  و مستقیماً به هیئت مدیره و سازمان ارسال نماید.
  5) به محض اطلاع از نقض قانون و مقررات و رویههاي مصوب، گزارش مکتوب خود را
  همزمان به هیئت مدیره و سازمان ارائه دهد.
  6) یک نسخه از مکاتبات مهم خود با مدیریت را همزمان به سازمان نیز ارسال دارد.
  مادة 50 – حقالزحمۀ بازرس/حسابرس توسط مجمع عمومی عادي تعیین میگردد.
  بازرس/حسابرس، مدیران و کارکنان آن و همسر و اقرباء درجه اول از طبقۀ اول آنها حق ندارند
  وجه، دارایی و امتیازات دیگري غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از شرکت
  دریافت دارند یا در معاملات شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.
  مادة 51 – پس از انقضاي دورة مأموریت بازرس/حسابرس تا تشکیل جلسۀ مجمع عمومی به
  ( منظور انتخاب بازرس/حسابرس جدید، بازرس/حسابرس قبلی بدون توجه به محدودیت تبصرة ( 1
  مادة 48 ، همچنان مسئول انجام وظایف مربوطه میباشد.
  ٢٣
  مادة 52 – بازرس/حسابرس باید مقرراتی را که سازمان در خصوص روابط او با شرکت وضع
  میکند، رعایت نماید.
  فصل دهم: مقررات مالی
  مادة 53 – سال مالی شرکت برابر یک سال شمسی است که جز سال اول، از ابتداي فروردین
  ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه مییابد. سال اول فعالیت شرکت از تاریخ
  تأسیس تا پایان اسفندماه سال تأسیسخواهد بود.
  مادة 54 – هیئت مدیره باید صورتهاي مالی سالانۀ شرکت و گزارش خود در خصوص فعالیت
  و وضع عمومی شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که براي رسیدگی به این
  موارد تشکیل میگردد، جهت رسیدگی و اظهارنظر در اختیار بازرس/حسابرس قرار دهد.
  تبصره: هیئت مدیره باید صورتهاي مالی میاندورهاي شش ماهه اول هر سال مالی را نیز
  تهیه و حداکثر 45 روز پس از گذشت شش ماهۀ اول همان سال، جهت اظهارنظر به
  بازرس/حسابرس ارائه دهد. بازرس/حسابرس موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ
  دریافت، اظهارنظر خود را به شرکت ارائه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال نماید.
  مادة 55 – کلیۀ منابع درآمدي شرکت از محل کارمزد معاملات، حق پذیرش و درج کالاها
  واوراق مبتنی برکالا، حق عضویت و استفاده از تسهیلات اعطائی به اعضاء و سایر درآمدها به همراه
  زمانبندي دریافت، اشخاص پرداخت کننده، ضمانتهاي اجرایی براي دریافت و سایر موارد مرتبط
  باید به تصویب سازمان برسد.
  تبصره: تعیین نرخهاي خدمات و کارمزدهاي شرکت با رعایت سقفهایی که سازمان براي
  این موارد تعیین کرده است، از اختیارات هیئت مدیره است.
  مادة 56 – اندوختۀ احتیاطی شرکت، علاوه بر اندوختۀ قانونی موضوع مادة 140 قانون تجارت
  توسط سازمان تعیین میشود. تا زمان رسیدن اندوختۀ احتیاطی به مبلغ تعیین شده توسط
  ٢٤
  سازمان، مجمع عمومی باید هر سال قبل از تقسیم سود، یک پنجم سود خالص شرکت را به عنوان
  اندوختۀ احتیاطی منظور نماید. تقسیم اندوختۀ احتیاطی بین صاحبان سهام، بدون مجوز سازمان
  ممنوع است.
  تبصره: وضع اندوختۀ احتیاطی بیش از مبلغ تعیین شده توسط سازمان و وضع سایر
  اندوختهها از اختیارات مجمع عمومی عادي است.
  مادة 57 – شرکت باید به منظور جبران خساراتی که ممکن است در اثر عدم رعایت قانون و
  مقررات توسط مدیران و کارکنان آن به سایرین وارد میآید، وثیقۀ مورد نظر سازمان را تودیع کند.
  نوع و میزان این وثیقه میتواند توسط سازمان تغییر کند.
  مادة 58 – شرکت نمیتواند بدون کسب مجوز از سازمان تعهداتی را بیش از 80 درصد سرمایۀ
  خود بپذیرد.
  مادة 59 – شرکت نمیتواند در سهام شرکتهاي عرضه کننده کالاهاي پذیرفته شده ،ناشران
  اوراق بهادار مبتنی بر کالاي پذیرفته شده ، اعضا و شرکتهایی که مبادرت به انجام معاملات
  کالاهاي پذیرفته شده واوراق بهادارمبتنی بر کالاي پذیرفته شده مینمایند، سرمایهگذاري نماید یا
  به آنها وام دهد یا کالاها یی که توسط آنها عرضه شده یا اوراق بهاداري را که توسط آنها انتشار
  یافته است، خریداري کند.
  مادة 60 – شرکت میتواند کلیۀ اقدامات و سرمایهگذاريهاي لازم را براي اجراي موضوع
  فعالیت خود انجام داده و به تحصیل داراییهاي مورد نیاز در این ارتباط بپردازد. انجام فعالیتهاي
  غیرمرتبط با موضوع فعالیت شرکت و سرمایهگذاري در این نوع فعالیتها و تحصیل داراییهاي
  غیرضروري براي انجام موضوع فعالیت شرکت منوط به کسب مجوز از سازمان است.
  مادة 61 – صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت آن را هیئت مدیره تعیین میکند
  تصمیم هیئت مدیره در این خصوص باید ظرف یک ماه به ادارة ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت
  در روزنامۀ رسمی آگهی شود.
  ٢٥
  مادة 62 – سود قابل تقسیم شرکت در هر سال مالی عبارت است از سود خالص شرکت در
  همان سال منهاي اندوختۀ قانونی، اندوختۀ احتیاطی، سایر اندوختهها و زیان سالهاي مالی قبل به
  علاوة سود تقسیم نشدة سالهاي مالی قبل. تقسیم سود قابل تقسیم هر سال مالی بین سهامداران
  منوط به آن است که اولا وًجود سود قابل تقسیم توسط بازرس/حسابرس تأیید شده باشد، ثانیاً
  صورتهاي مالی آن سال مالی به تصویب مجمع عمومی عادي رسیده باشد.
  مادة 63 – انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط شرکت منوط به تصویب سازمان است.
  فصل یازدهم: سایر موارد
  مادة 64 – هیئت مدیره موظف است حداکثر یک ماه پس از انتصاب، واحد حسابرسی داخلی شرکت را
  تشکیل دهد.
  تبصره: واحد حسابرسی داخلی شرکت زیر نظر هیئت مدیره فعالیت نموده و باید گزارشهاي منظم
  ماهیانه به هیئت مدیره و سازمان ارائه دهد.
  مادة 65 - هرگونه تغییر در مواد این اساسنامه منوط به طی تشریفات قانونی در شرکت و در
  نهایت پیشنهاد شرکت و تصویب سازمان است.
  مادة 66 – انحلال اختیاري شرکت باید با موافقت سازمان و شورا بوده و به تصویب مجمع
  عمومی فوقالعاده برسد. همچنین در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت توسط شورا، شرکت باید
  منحل شود یا با تأیید سازمان و تغییر نام و موضوع فعالیت، به فعالیت دیگري ادامه دهد. تصفیۀ
  شرکت پس از انحلال مطابق قانون تجارت و با رعایت مقررات صورت میپذیرد.
  مادة 67 – در صورتیکه شورا توقف یا تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت شرکت را براي مدتی
  معین یا نامحدود تصویب کند، شرکت باید طبق مقررات، فعالیت خود را در آن مدت متوقف یا
  معلق کند.
  ٢٦
  مادة 68 – قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384 و کلیۀ
  مقررات اعم از آییننامهها، دستورالعملها، رویههاي اجرایی، و بخشنامههاي موجود و آنچه بعدا بًه
  تصویب میرسد و تغییرات بعدي آنها، جزء لاینفک این اساسنامهاند.
  مادة 69 – مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است و هیچ یک از مواد آن نمیتواند به
  گونهاي تفسیر شود که قانون را نقض یا محدود نماید.
  مادة 70 – موادي که در این اساسنامه پیشبینی نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانین
  موضوعه و مقررات میباشد.
  1385 به تصویب مجمع عمومی /12/ مادة 71 – این اساسنامه در 71 ماده، 27 تبصره در تاریخ 17
  1386 به تصویب سازمان رسید. /1/ مؤسس شرکت و در تاریخ 19

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید