با ورزش پهلوانی زورخانه ای بیشتر آشنا شویم ( ثبت شده در میراث معنوی یونسکو)

تصویر احمد رضایی در نت نشر

توسط احمد رضایی در 14 خرداد 1395 در دسته‌بندی کـــــتاب

513 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=با ورزش پهلوانی زورخانه ای بیشتر آشنا شویم ( ثبت شده در میراث معنوی یونسکو)?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 1.8 مگابایت  بــا توجــه بــه غنــای فرهنگــی و مفاهیــم جوانمــردی نهفتــه در ایــن ورزش تاریخــی ، آیینهــای ورزش پهلوانــی و زورخانــهای مــورخ
  16نوامبـر 25( 2010آبـان )1389در اجـاس کنیـا بـه عنـوان میـراث معنـوی بشـریت بـه ثبـت سـازمان علمـی، فرهنگـی و آموزشـی
  ملــل متحــد ( یونســکو ) رســیده اســت
  تمـدن کهـن و فرهنـگ غنـی ایـران زمیـن طـی حیـات دیرپـای خـود گوهرهـای بسـیار ارزشـمندی را در عرصههـای گوناگونـی نظیـر علـم و فلسـفه، فرهنـگ و هنـر،
  عرفـان و ادبیـات پـرورش داده کـه بخشـی گرانبهـا از گنجینـه جهانـی بشـریت میباشـد. یکـی از ایـن دسـتاوردهای فاخـر ولـی ناشـناخته ورزش زورخانـهای و
  تربیـت پهلوانـی اسـت. ورزش باسـتانی از شـاهکارها و افتخـارات ایرانیـان در حـوزه تربیـت بدنـی بـوده کـه قدمـت فرهنگـی و ورزشـی آن بیـش از سـه هـزار
  سـال اسـت. هـردوت مـورخ نامـدار یونانـی دربـاره ایـن آمیختگـی ارزشهـای اخاقـی بـا ورزش در نـزد ایرانیـان مینویسـید: ایرانیـان قومـی نیرومنـد بودنـد که
  بـه فرزنـدان خـود از پنـج سـالگی بـه بعـد سـه چیـز را میآموختنـد: سـواری، تیرانـدازی و راسـتی.
  گزنفـون هـم در ایـن بـاره میگویـد: ایرانیـان قومـی عاقهمنـد بـه ورزش بـوده و جوانـان ایرانـی سـامت خـود را از راه کار و ورزش بدسـت میآوردنـد. ایرانیـان
  بـه حـدی عاقهمنـد بـه کشـتی بودنـد کـه در جنگلهـا نیـز بـه جنـگ تـن بـه تـن و رزمآوری روی میآورنـد.
  ایـن میـراث اصیـل ایرانـی کـه بـه صـورت یـک سیسـتم چنـد بعـدی ورزشـی، فرهنگـی، هنـری، اخاقـی، عرفانـی ابـداع و اسـتمرار یافتـه اسـت، ریشـه در
  جهانبینـی دینـی، اسـطورههای حماسـی و سـبک زندگـی ایرانیـان دارد. پـس از ظهـور اسـام و در سـایه محبـت ایرانیـان بـه مـولا و مقتـدای جوانمـردان بـا آییـن
  فتـوت زینـت و تکامـل یافـت. بدینگونـه، در طـول تاریـخ ایـن سـرزمین ورزش باسـتانی، مرشـد و زورخانه همـواره حافـظ و یادآور سـنت و منش پهلوانـی و ولایت
  حیـدر کـرار بـوده اسـت.
  آییـن جوانمـردی و فتـوت کـه روح ایـن ورزش اسـت از شـخصیت و رفتـار بـزرگ جوانمـرد عالـم بشـریت، امـام علـی (علیهالسـام) سرچشـمه گرفتـه اسـت و مالا
  مـال از جلوههـای عشـق و اطاعـت ورزشـکاران نسـبت بـه پیشـوا و مقتدایشـان میباشـد. از جملـه صفـات اخاقـی ایـن آییـن میتـوان بـه دینـداری، روح عرفانـی
  و طـراوت روحانـی، خیرخواهـی، صلحطلبـی، تواضـع، ادب و احتـرام، عفـو و گذشـت، سـخاوت، صداقـت، فـداکاری، امانـتداری، حیـا و پاکدامنـی، انصـاف، بردباری،
  دسـتگیری افتـادگان، یـاری مظلـوم و مبـارزه بـا ظالـم و میهـن دوسـتی اشـاره نمـود

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید