بهینه سازي پارامترهاي شیمیایی فلوتاسیون کانسنگ اکسیده روي معدن کلاهدروازه

374 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • تصویر صفحه اول <?=بهینه سازي پارامترهاي شیمیایی فلوتاسیون کانسنگ اکسیده روي معدن کلاهدروازه?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت  بهینه سازي پارامترهاي شیمیایی فلوتاسیون کانسنگ اکسیده روي معدن کلاهدروازه

  فلوتاسیون معمول ترین روشهاي فراوري مواد معدنی است که داراي هزینه نسبتاً زیادي است، بهمین دلیل در این مطالعه به
  بهینه سازي مقدار و نوع مواد شیمیایی مصرفی و شرایط عملیاتی کانسنگ اکسیده روي معـدن کلاهـدروازه مجتمـع ایرانکـوه
  پرداخته شده است. این تحقیق با هدف دستیابی بـه حـداکثر عیـار و بازیـابی روي انجـام شـده اسـت. در ایـن تحقیـق تـاثیر
  پارامترهاي مقدار سولفید سدیم، نوع و مقدار کلکتور، نوع کفساز، زمان آماده سازي و ماند پس از اضافه شدن سولفید سـدیم،
  زمان ماند پس از اضافه شدن تمام مواد شیمیایی، pHو نوع عملیات فلوتاسیون از لحاظ نرمهگیري بـر فلوتاسـیون روي مـورد
  بررسی قرار گرفت. به منظور کاهش هزینهها و زمان آزمایشها از روش طراحی آماري آزمایشها و روش تاگوچی استفاده شد.
  در این تحقیق 18آزمایش جهت بهینهسازي روي انجام شد که شرایط عملیاتی بهینـه بـا اسـتفاده از تحلیـل واریـانس نتـایج
  آزمایشها و انتخاب مدل مناسب پیشبینی شد. در نهایت سطوح فاکتورها بنحوي انتحاب شد کـه کنسـانترهاي بـا عیـار روي
  ،%19/1بازیابی ،%88/04و عیـار روي در باطلـه %1/8بدسـت امـد. پاسـخهـا بهبـود %73/3 ،% 252 ،% 14/7را بـراي عیـار
  کنسانتره روي، بازیابی روي و مقدار روي در باطله نسبت به شرایط اجرایی در کارخانه فلوتاسیون باما را نشان می دهد

  Optimization of the chemical parameters effect on zinc oxide flotation (case study: kolahdarvaze ore)

  Although Flotation is a common method for enriching ores, the cost of this method is high
  and the parameters of this method must be optimized. In this study, optimizing the
  parameters effect on zinc oxide flotation namely, type of collector, frother, dosage of
  sodium sulfide, collector, time of prepared sodium sulfide, totally prepared chemical
  reagents and pH have been investigated. Maximizing the zinc grade in zinc concentrate and
  the zinc recovery and minimizing the zinc grade in the tail were the targets of this research.
  For reducing the time and the costs of experiments, Taguchi method was used as a method
  for designing experiments. 18 experiments were done in different conditions and the results
  and conditions were analyzed using ANOVA. Zinc grade in zinc concentrate, zinc recovery
  and zinc grade in tail on the optimized condition were 19.1 %, 88.04% and 1.8%,
  respectively. The results show improving 14.7% for zinc grade in concentrate, 252% for zinc
  recovery and 73.3% for zinc grade in tail in comparison with Bama conditions.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید