ارزیابی تأثیر اندازه دانه آستنیت اولیه در فرآیند مارتنزیت و بررسی خواص مکانیکی

433 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • تصویر صفحه اول <?=ارزیابی تأثیر اندازه دانه آستنیت اولیه در فرآیند مارتنزیت و بررسی خواص مکانیکی?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت  ارزیابی تأثیر اندازه دانه آستنیت اولیه در فرآیند مارتنزیت و بررسی خواص مکانیکی حاصله

  هومن حسنی ،عباس نجفی زاده ،علی شفیعی ،مهدی ایزدجو ،سمانه شریعتی

  چکیده
  یکی از راههای کاهش اندازه دانه که در سااا های اخیر بدان توجه بساایار شااده اساات، فرآیند حرارتی-مکانیکی
  مارتنزیت اسات که متتم بر نورد سرد و آنی متعاب میباشد. میزان ریزشدن اندازه دانهها در فولادها توسط این
  فرآیند به متغیرهای مختلفی بساتیی دارد. در این ژووهش تأثیر اندازه دانه آستنیت اولیه بر میزان کرنش اعمالی در
  حین نورد سااارد و خواص مکانیکی حاصاااله در فولاد سااااده کر کربن مورد بررسااای برار رفت. بررسااایهای
  ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپهای OMو SEM/EBSDانجام رفت و به منظور ارزیابی خواص مکانیکی
  از آزمونهای ساختیسانجی و کتاش اساتفاده شد. نتایج این ژووهش نتان داد با کاهش اندازه دانه آستنیت اولیه،
  میزان کرنش اعمالی در حین نورد سرد جهت رسیدن به خواص مکانیکی مناس کاهش خواهد یافت که این یک
  مزیت صنعتی محسوب میشود.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید