ارزیابی اثر سرعت سرد شدن در فرایند انجماد تک کریستال بر ساختار میکروسکوپی

362 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • تصویر صفحه اول <?=ارزیابی اثر سرعت سرد شدن در فرایند انجماد تک کریستال بر ساختار میکروسکوپی?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت  ارزیابی اثر سرعت سرد شدن در فرایند انجماد تک کریستال بر ساختار میکروسکوپی سوپرآلیاژ پایه نیکل p14

  فضل الله صادقی ،احمد کرمانپور ،حمیدرضا مختاری ،ابراهیم نوروزی ،جواد نعمت اللهی،
  داوود حیدری ، مجید بهمنی
  چکیده
  در این مقاله تأثیر سرعت سرد شدن بر ساختار دندریتی حاصل از فرایند انجماد تککریستال سوپرآلیاژ پایه نیکل P14بررسی
  شده است. بدین منظور الگوهای مختلف سرعت کشش قالب در فرایند بریجمن تحت اتمسفر خلاء به نمونه اعمال شده و نتایج
  تجربی فواصل بین شاخههای دندریتی اولیه و ثانویه در مقاطع عرضی و طولی محاسبه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج حاصله نشان داد که اولاً با افزایش سرعت کشش قالب (سرعت سرد شدن،) فواصل بین شاخه های دندریتی اولیه و ثانویه
  کاهش مییابد؛ ثانیاً تغییر ناگهانی سرعت کشش باعث تغییر تدریجی فواصل بین دندریتی میشود؛ ثالثاً انتخاب فواصل بین-
  دندریتی در هر سرعت تابع تاریخچه رشد است؛ و رابعاً هرچه اختلاف سرعت در ناحیه گذرا بیشتر باشد، فاصله بیشتری تا پایدار
  شدن دوباره فواصل بیندندریتی باید طی گردد

  Investigating the influence of withdrawal rate on dendritic structure of the single crystal P14 nickel-based superalloy

  Abstract
  In this paper, the effect of withdrawal rate on dendritic structure of the single crystal nickel-based superalloy P14 is
  investigated. Different withdrawal velocity regimes were applied in the Bridgman furnace and the values of primary
  and secondary dendrite arm spacings (DASs) in the transverse and longitudinal cross sections of the samples were
  obtained and analyzed. The results showed that: (1) DAS was decreased by increasing the withdrawal velocity; (2)
  Abrupt perturbation in the solidification rate resulted in a gradual change in the DAS; (3) election of DAS at each
  velocity was history-dependent; and (4) a higher difference between the velocity before and after transition resulted
  in a longer distance to achieve steady state condition.

 • تعداد دانلود: 18 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید