مطالعه تاثیر دمای آستنیته و بازگشت بر خواص کششی یک فولاد کم آلیاژ

296 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=مطالعه تاثیر دمای آستنیته و بازگشت بر خواص کششی یک فولاد کم آلیاژ?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.74 مگابایت  مطالعه تاثیر دمای آستنیته و بازگشت بر خواص کششی یک فولاد کم آلیاژ

  اشکان نوری، قاسم عیسی آبادی، حسین حسن نژاد
  چکیده
  نقش دمای آستنیته و سپس کوئنچ از طریق عملیات سختکاری شعله ای روی یک نوع از فولاد آلیاژی مورد
  برررسی واقع شد. از سه دمای 059 ،099و 1999درجه سانتی گراد برای آستنیته کردن استفاده گردید. نمونه ها
  پس از کوئنچ در دماهای مختلف بازگشت داده شدند. نتایج حاصل از آزمون کشش نشان داد که انجام سخت
  کاری شعله ای و یعنی آستنیته کردن سریع ترکیب مناسبی از استحکام و انعطاف پذیری را فراهم می کند. همچنین
  مشاهده شد که با افزایش دمای آستنیته کردن استحکام کششی و تسلیم نمونه ها کاهش می یابد. نتایج حاکی از
  ایجاد پدیده تردی مارتنزیت تمپر شده به خصوص در دمای آستنیته کردن 1999Cدر محدوده دمایی بازگشت
  مورد بررسی بود.
  Effect of Austenitizing Temperature and Tempering on the Tensile Behavior of Low Alloy Steel
  Abstract
  Role of austenitizing temperature and quenching by flame hardening treatment on the one kind alloying steel
  was studied. Three temperatures 900⁰C, 950⁰C and 1000⁰C were employed for austenitizing. After quenching,
  samples were tempered at various temperatures. Obtained results from tensile test showed that flaming hardening
  and rapid austenitizing was leaded to the suitable combination strength and ductility. It was also observed that
  with increasing austenitizing temperature decrease yield strength and ultimate tensile strength. Results imply that
  tempered embrittlement phenomenon occur especially in austenitizing temperature 1000 into the temper
  temperature range.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید