بررسی رفتار سایشی تیتانیوم خالص تجاری ساخته شده توسط فرآیند

440 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=بررسی رفتار سایشی تیتانیوم خالص تجاری ساخته شده توسط فرآیند?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 1.07 مگابایت  بررسی رفتار سایشی تیتانیوم خالص تجاری ساخته شده توسط فرآیند

  رضا رشیدی، محسن کریمی، محمدرضا طرقی نژاد
  چکیده
  در این پژوهش به تحلیل تاثیر فرایند نورد تجمعی پیوندی( )ARBبر رفتار سایشی تیتانیوم خالص تجاری پرداخته شده است.تیتانیم
  خالص تجاری تحت فرایند ARBکه یک روش تغییر شکل شدید است در دمای محیط و اتمسفر معمولی قرار گرفت.آزمایش سایش
  به روش رفت و برگشتی در دمای محیط و اتمسفر معمولی و بدون روانکار درنیروهای مختلف 3،6،9نیوتون و مسافت 933متر بر نمونه
  های مختلف ARBانجام شد.به منظور تحلیل رفتار سایشی ، کاهش وزن نمونه های مختلف ARBدر اثر آزمون سایش در نیروهای
  مختلف اندازه گیری شد .همچنین برای تحلیل مکانیزم سایش از تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی ( )SEMسطح سایش و
  محصولات سایش استفاده شد.مشاهده گردید با افزایش تعداد سیکل ARBنرخ سایش نمونه های مختلف نسبت به نمونه خام افزایش
  یافت.همچنین تصاویر میکروسکوپی نشان دادکه مکانیزم غالب سایش،مکانیزم ورقهای شدن و مکانیزم خراشان بود

  Wear behavior of CP-Ti fabricated by accumulative roll bonding (ARB) process
  Abstract
  In the present work, wear behavior of commercial purity titanium performed by accumulative roll bonding (ARB)
  process was investigated. The wear characteristics were studied by scanning electron microscopy (SEM). The results
  indicated that the ARB process led to the decrease in wear resistance of the ARBed samples compared with asreceived CP Ti strip. The abrasive and delaminating wear mechanisms occurred in ARBed samples simultaneously.
  At higher number of ARB cycles, delamination was the dominant wear mechanism.

 • تعداد دانلود: 3 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید