بیولیچینگ الکتروشیمیایی راهکاری مناسب برای استخراج مس از کنسانتره کالکوپیریت

471 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=بیولیچینگ الکتروشیمیایی راهکاری مناسب برای استخراج مس از کنسانتره کالکوپیریت?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.6 مگابایت  بیولیچینگ الکتروشیمیایی راهکاری مناسب برای استخراج مس از
  کنسانتره کالکوپیریت

  مجید لطفعلیان ،زهرا منافی ،محمد رنجبر ،محمد حسن فضائلی پور
  چکیده
  بیولیچینگ با کنترل الکتروشیمیایی پتانسیل پالپ یک روش نوین است که از پتانسیل بالایی برای استخراج مس از کالکوپیریت برخوردار است. در این تحقیق سیستم پیوستهای شامل یک رآکتور 12لیتری و دو رآکتور پنج لیتری طراحی و ساخته شد و آزمایشهای لیچینگ باکتریایی و بیولیچینگ با کنترل الکتروشیمیایی پتانسیل پالپ در دمای 44°Cو درصد جامد %11انجام شدند. کنسانتره کالکوپیریتی مجتمع مس سرچشمه که حاوی %24/3مس و %20/80 آهن بود مورد استفاده قرار گرفت که عمده کانی مسدار موجود در آن کالکوپیریت ( )%44بود. در فرآیند بیولیچینگ الکتروشیمیایی با زمان ماند هفت روز، پتانسیل ،428-448mV, Ag/AgClغلظت اسید 0گرم بر لیتر و اندازه ذرات 38میکرون بازیابی مس به حدود %44رسید. بازیابی مس در بیولیچینگ الکتروشیمیایی %41بیشتر از بازیابی مس در بیولیچینگ معمولی بود. از آنجا که در این تحقیق دانسیته پالپ نسبتا بالا، دمای معتدل و خردایش متوسط برای دست یافتن به بازیابی بالای مس به کار برده شد از این رو این تکنولوژی از پتانسیل بالایی برای صنعتی شدن برخوردار است.

  Electrochemical bioleaching a way to extract copper from chalcopyrite concentrates
  Abstract
  Bioleaching with electrochemical control of the redox potential is a novel technique which has potential to extract
  copper from chalcopyrite. In this research a set-up consisting a 12L and two 5L continuous stirred tank reactors in
  series was designed and chemical leaching, bioleaching and electrobioleaching tests were carried out at 47⁰C and 15%
  pulp density. A representative sample of flotation concentrate containing 24.3% Cu (46% Chalcopyrite) and 28.08%
  Fe, obtained from Sarcheshmeh Copper Mine, was used during the experiments. In the best conditions studied in this
  research (30 µm particle size, ORP range of 420-440 mV, 8 g/L acid concentration) about 94% copper could be
  extracted from chalcopyritic concentrate. Controlling the redox potential between led to an increase of copper recovery
  by 75% compared to conventional bioleaching. Based on the results of the continuous operating tests of this study, it
  can be concluded that this technology has great potential for industrial application.

 • تعداد دانلود: 8 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید