بررسی اثر نوع و مقدار جوانه زا بر ریزساختار، خواص مکانیکی و تشکیل عیوب در چدن

423 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=بررسی اثر نوع و مقدار جوانه زا بر ریزساختار، خواص مکانیکی و تشکیل عیوب در چدن?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.38 مگابایت  بررسی اثر نوع و مقدار جوانه زا بر ریزساختار، خواص مکانیکی و تشکیل عیوب در چدن خاکستري مورد استفاده در قطعات خودرو

  علیرضا مدرسی ،عظیم صفی خانی ،قاسم عیسی آبادي ،ناصر حمیدنژاد
  چکیده
  در این مقاله برطرف کردن عیب آخال در قطعه صفحه فشار از جنس چدن خاکستري مورد استفاده در صنایع خودروسازي
  بررسی شده است. قطعه مذکور با استفاده از خط تولید عمودي اتوماتیک ریخته گري DISA240Bماسه اي با دو نوع جوانه زا
  یکی حاوي کلسیم- باریم و دیگري حاوي استرانسیوم و در مقادیر مختلف در شرکت صنایع ریخته گري پرلیت آسیا تولید شد.
  در قطعات تولیدي با جوانه زاي حاوي کلسیم- باریم آخالهاي سطحی و زیر سطحی تشکیل شد. پس از بررسی با میکروسکوپ
  هاي نوري ) (OMو الکترونی روبشی مجهز به طیف سنج اشعه ایکس ) (SEM-EDSمشخص شد که عیوب مشاهده شده
  شامل آخالهاي غیر فلزي با ترکیبات باریم و کلسیم موجود در جوانه زا است. در قطعاتی که با جوانه زاي باریمی تولید شدند
  با کاهش مقدار جوانه زا از 0/2به 0/1درصد مقدار آخال تشکیل شده کاهش یافت. جوانه زاي حاوي استرانسیم سبب تولید
  قطعات بدون عیب با گرافیتهاي کوچکتر و توزیع یکنواخت آن در زمینه شد. همچنین استفاده از جوانه زاي حاوي استرانسیم
  سبب افزایش استحکام و سختی در قطعات چدن خاکستري شد

  Investigation of the effect of type and amount of inoculants on
  microstructure, mechanical properties and created defects in gray cast iron used in Automotive Parts.

  Abstract
  In this article, removing the inclusion defect in gray cast iron pressure plate used in automotive industry has been
  investigated. Mentioned part was produced using automatic vertical sand molding line (DISA240B) with two
  inoculants types in Asia Pearlite Casting Industries. The first one was calcium-barium based, and another type
  strontium based that were used in various amounts. In produced parts by calcium-barium inoculants based, inclusion
  on surface and also subsurface was created. After examination by optical microscopy (OM) and scanning electron
  microscopy equipped by X-ray spectrometer (SEM-EDS), it was found that observed defects include non-metallic
  inclusions with barium and calcium components existing in inoculants. Defective parts (including inclusion)
  percentage decreased by decreasing the amount of barium based inoculants percentage from 0.2 down to 0.1.
  Inoculation operation was improved by replacing the strontium based inoculants and good parts without any
  inclusion are made with smaller and even graphite spread in metallic base. Also mechanical properties such as
  strength and hardness in parts increased using strontium based inoculants.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید