بررسی اثر سرعت دورانی ابزار در جوشکاری همزن اصطکاکی اتصال غیر هم جنس

383 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • تصویر صفحه اول <?=بررسی اثر سرعت دورانی ابزار در جوشکاری همزن اصطکاکی اتصال غیر هم جنس?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت  بررسی اثر سرعت دورانی ابزار در جوشکاری همزن اصطکاکی اتصال غیر هم جنس آلیاژآلومینیوم 5083و تیتانیوم خالص تجاری

  مجتبی صادقی گوغری ،محمد عباسلو ،مسعود کثیری ، کامران امینی

  چکیده
  امروزه نیاز به ایجاد اتصال بین مواد غیر همجنس در حال افزایش است. اتصال تیتانیوم خالص تجاری و آلیاژ آلومینیوم 5083
  با سرعتهای دوران متفاوت 1000 ،800و 1120دور بر دقیقه و سرعت پیشروی 50میلیمتر بر دقیقه به صورت لب به لب توسط
  جوشکاری همزن اصطکاکی با موفقیت در این تحقیق انجام شده است. میکرو ساختار، سختی و آزمون کشش بر روی اتصال مورد
  بررسی قرار گرفت. بهترین جوش از نظر خواص مکانیکی در نمونه با سرعت دورانی 1120دور بر دقیقه و سرعت پیشروی 50
  میلیمتر بر دقیقه به دست آمد. سختی در ناحیۀ جوش برابر 480ویکرز میباشد بدین معنی که سختی در این ناحیه نسبت به فلز پایه
  تیتانیوم و آلومینیوم به ترتیب % 16و % 60افزایش یافته است که به خاطر ترکیب بین فلزی تیتانیوم- آلومینیوم ایحاد شده در ناحیۀ
  جوش میباشد.

  The Effect of The Rotation Speed of the Tools in Friction Stir Welding off Dissimilar Joint of Aluminum Alloy 5083 and Commercially Pure Titanium

  Abstract
  The need to establish a connection between dissimilar materials is increasing.
  Commercially pure titanium and aluminum alloy 5083 connection of different rotation
  speeds 800, 1000 and 1120 rpm and welding speed of 50 mm per minute in the butt joint
  by friction stir welding has been done successfully in the study. Micro structure,
  hardness and tensile test was conducted on the connection. The welding of the
  mechanical properties of the sample with a rotational speed of 1120 rpm and welding
  speed of 50 mm per minute, respectively. The hardness in the weld zone equal to 480
  Vickers, which means hard in this area than the base metal of titanium and aluminum,
  respectively, 16% and 60% increased because of intermetallic titanium aluminum
  welding create in the region is.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید