گزارش مطالعه امکان سنجی مقدماتی لاک غلط گير

216 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • تصویر صفحه اول <?=گزارش مطالعه امکان سنجی مقدماتی لاک غلط گير?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت    دانلود رایگان گزارش طرح توجيهي و مطالعه امکان سنجی لاک غلط گير.
    پيش از اينکه مدادها برای نوشتن استفاده شوند، مردم از سرب استفاده ميکردند. سرب آنقدر نرم هست که طرح کمرنگی از خود باقی بگـذارد، امـا کـربن بـصورت زغـال يـا گرافيـت، اثـر پررنگتری به جا می گذارد (ضمن اينکه سمی هم نيست.) در عين حال، کاربرد کربن بصورت زغال کثيف اما گرافيت تميز است. گرافيت مدادهای ابتدايی، با رشته هايی از جـنس هـای مختلـف پيچيده می شدند که بعدها به جای آن از چوب هـای تـو خـالی استفاده شد. مدادها در اصل رنگ نشده بودند امـا در سـالهای ١٨٩٠که مرغوب ترين گرافيت از چين می آمد، مدادهای زرد رنگ رايج شدند، چون رنگ زرد در چين معرف احترام و نـشان اعـضای خاندان سلطنتی بود و استفاده از رنگ زرد، نشانه ويژگی هـا و برتری های خانوادگی به حساب می آمد. امـروزه مـدادها در هر رنگی عرضه می شوند اما هنوز هم زرد بيشترين رنگ متـداول است. چون رنگ زرد بيشتر به چشم مـی آيـد و راحـت تـر ديـده میشود. پيش از اختراع پاک کن، نوشته های مدادی بـه انـدازه نوشـته های جوهری امروز، دائمی بودند. بعدها توانستند اين اثـرات را با کشيدن اندکی از نان سفيد بر نوشـته هـای مـدادی، از بين ببرند. آيا می دانيد که مـا چگونـه از نـان بـه انـواع گوناگون پاککن های امروزی رسيديم ؟آيا می دانيد که نان يا پاک کن چگونه نوشته ها را پاک می کنند؟

  • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید