گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح ریخته گري قطعات چدنی و فولادي

تصویر  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در نت نشر

توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در 11 اسفند 1395 در دسته‌بندی مقاله آمــوزشـی

187 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • تصویر صفحه اول <?=گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح ریخته گري قطعات چدنی و فولادي?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت    دانلود رایگان گزارش طرح توجيهي و مطالعه امکان سنجی طرح ریخته گري قطعات چدنی و فولادي.
    محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعـات صـنعتی چـدنی و فـولادي از طریـق ریختـه گري میباشد. چدن و فولاد از هزاران سال پیش توسط بشر شناخته شده و مورد اسـتفاده قـرار مـیگرفتـه است. این فلـزات هـر چنـد بـه مـورد زمـان از نظـر کیفـی توسـعه پیـدا کـرده و امـروزه قطعـات باخصوصیات بسیار متنوع از فولاد و چدن تولید و عرضه میگردد، لیکن شـکل ابتـدایی آن داراي قدمت بسیار بالا در جوامع بشري میباشـد. سـاخت جنـگ افزارهـاي نظـامی بهتـرین نمونـه هـاي دسترسی بشر در سالیان بسیار دور بـه ایـن فلـزات و روش تولیـد آنهـا مـیتوانـد عنـوان گـردد. امروزه چـدن و فـولاد بـه صـورت بـسیار وسـیع یکـی از کالاهـاي اسـتراتژیک در جهـان مطـرح میباشند. براي شکلدهی چدن و فولاد و تبدیل آنهـا بـه قطعـات و محـصولات مـورد نظـر ، روشهـاي مختلفی وجود دارد که ریخته گري یکی از آن روش ها میباشد و در طرح حاضر نیز هـدف تولیـد قطعات چدنی و فولادي از این روش میباشد. سایر روشهاي شکل دهی مانند ماشین کاري، اکـسترود، نـورد، بـرش و جـوش و ... نیـز مـی توانند براي تولید قطعات مورد استفاده قرار گیرند که مورد بحث طرح حاضر نمیباشند

  • تعداد دانلود: 4 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید