آشنایی با مدیریت کیفیت زیست محیطی فراگیر

تصویر  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در نت نشر

توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در 14 اسفند 1395 در دسته‌بندی کسب و کار

715 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 1.69 مگابایت    دانلود رایگان کتاب آشنایی با مدیریت کیفیت زیست محیطی فراگیر
    امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از راهبردي ترین ابـزار تجـارت مـدرن بـه عنـوان یکـی از نیازهـاي مشـتریان، فشارهاي رقابتی و فرصت هاي منابع زیست محیطی است. در همین زمینه ، طراحـی و تولیـد محصـولات منطبـق بـا استاندارد هاي زیست محیطی نیز به یک روش معمول تولید محصول در صنایع بدل شده است. تولید سـبز ، فنـاوري تولید کامل و پاك را با ملاحظات مدیریتی ادغام می کند و قدرت زیادي در فرایندهاي تولید، ساختار محصـول، مـواد اولیه، مصرف انرژي، عملکرد تولید و مدیریت کارگاه دارد. پذیرش تولید سبز می تواند به کاهش ضایعات و آلـودگی کمک کند و حفاظت از محیط زیست را ترویج نماید. این روش ارتباط تنگاتنگی با مدیریت کیفیت فراگیر 3دارد. در سال 1991پیشگامان مدیریت محیط زیسـت جهـانی از یک سیستم مدیریت کیفیت فراگیر پشتیبانی کردند که به منظور رسیدن به بهبود مستمر در کـاهش و یـا حتـی از بـین بردن آلودگی ها و ضایعات ، مفاهیم آن را با مدیریت زیست محیطی ترکیب می کرد. کارخانه هایی که بتوانند به طور راهبردي تولید سبز را بپذیرند ، تمایل و انگیزه بیشتري در بازار رقابتی دنیا دارند. این مقاله می کوشد با در نظر گرفتن این شرایط به عوامل مهم تولید سبز بپردازد و مدلی عامل براي سازمان هاي تولیدي ارائه نماید.

  • تعداد دانلود: 3 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید