گزارش عملکرد موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در سال 1389

تصویر  موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در نت نشر

توسط موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در 1 ارديبهشت 1396 در دسته‌بندی

222 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • تصویر صفحه اول <?=گزارش عملکرد موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در سال 1389?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت    موسسه نمایـشگاه هـای فرهنگـی ایـران در ســال ١٣٧١تاســيس شــده اســت. عمــده فعاليتهـــــای ایـــــن موســـــسه برگـــــزاری نمایــــشگاههای کتــــاب و جــــشنواره هــــای فرهنگــی در داخــل ایــران و خــارج از کــشور است. برگـزاری بـيش از ١٨٦دوره نمایـشگاه کتاب استانی، ١٩دوره نمایشگاه بين المللی کتاب تهران، دهها نمایشگاه کتاب در خـارج از کــشور و هــزاران نمایــشگاه کتــاب تخصــصی دیگــر از فعاليــت هــای ایــن موســسه در دو دهه اخيـر بـوده اسـت کـه باهمـت و حمایـت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجام رسيده است. آنچه در جزوه حاضـر پـيش روی شـما اسـت گزارشـی اجمـالی و تـصویر گونـه از فعاليـت هــای ایــن موســسه در ســال ١٣٨٩اســت. برگــزاری بيــست و ســومين نمایــشگاه بــين المللـــی کتـــاب تهـــران، برگـــزاری ٢٤دوره نمایشگاه کتـاب اسـتانی در سراسـر کـشور، همکاری در برپایی ٤نمایشگاه کتاب استانی با تشکلهای نشر، یـک دوره نمایـشگاه کتـاب خــارج از کــشور، ٦١نمایــشگاه کتــاب در ٦١ زندان) ویژه اهدای کتاب به زندانهای کـشور( و برگـزاری یـک دوره نمایـشگاه کتـاب یـاد یـار مهربان) ویژه اهدای کتاب به مدارس کـشور( از عمده فعاليت های ایـن موسـسه در سـال ١٣٨٩بوده است.

  • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید