گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید ادوات کشاورزي (دیسک افست 32،28و 36پره)

تصویر سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در نت نشر

توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در 16 ارديبهشت 1396 در دسته‌بندی مقاله آمــوزشـی

171 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.96 مگابایت  اتخاذ تدابیر و روش هاي علمی جدید کشاورزي و بکار بردن ماشـین هـا و ادوات کـشاورزي مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نمایـد ، مـساله اساسـی اقتصاد کشاورزي دنیاي امروز است. زیـرا بـا آسـان شـدن عملیـات تولیـدي و افـزایش بـازده از طریق مکانیزه کردن کشاورزي، می توان ضمن بهره برداري بهینه از سطح زیـر کـشت، از خـارج شدن مقدار زیادي ارز از کشور نیز جلوگیري نمود. دلایل اساسی مکانیزه شدن کشاورزي را می توان در سـه عامـل بـالا بـودن سـطح دسـتمزد، صرفه جویی در عملیات تولیـدي و بهبـود کیفـی محـصول خلاصـه نمـود. مکانیزاسـیون یکـی از مسائل اساسی است که همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزان بخـش کـشاورزي مـی باشـد. در بین ادوات مختلف کشاورزي که در راستاي این هدف از آنها استفاده مـی شـود، بخـش عمـده
  اي به خاك ورزها اختصاص می یابد که بطور مشخص به دو گروه اولیـه و ثانویـه تقـسیم شـده اند. خاك ورزهاي ثانویه بمنظور تهیه بستر مناسب، پایدار و مطمئن بـراي بـذور بکـار گرفتـه مـی شوند. این ادوات پس از شخم زدن اولیه، وارد زمین شده و موجـب نـرم شـدن، فـشردن و بـسته شدن محفظه هاي خاك می گردند. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی اداوت کشاورزي و بطور خاص تولیـد دیـسک افست 32،28و 36پره میباشد.
  دانلود رایگان فایل pdf گزارش طرح توجيهي و مطالعه امکان سنجی طرح تولید ادوات کشاورزی

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید