بررسی شناور شدن پیریت در مرحله فلوتاسیون مس سرچشمه از منظر مینرالوژیکی

131 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 2.24 مگابایت    پیریت فراوانترین کانی گانگ سولفیدی در کانه های مس پورفیری است. علی رغم افزودن آهک به منظو بازداشت پیریت در فلوتاسیون، میزان زیادی پیریت به ویژه در مرحله رافر و اسکاونجر به کنسانتره منتقل میگردد. در ایسن تحقیق با بررسی مقاطع صیقلی نمونه ها و انجام آزمایش فلوتاسیون به منظور بررسی تاثیر کانیهای سولفیدی بر شناور شدن پیریت در مرحله فلوتاسیون مس سرچشمه پرداخته شده است. ابتدا مناطق کانیزایی در پیت معدن شناسایی شد. بر اساس ترکیب کانیشناسی، کانه سرچشمه به پنج گروه عمده تقسیمبندی شد. در این طبقه بندی میزان سرب، روی و قفل شدگی پیریت با سایر کانی ها مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه مقاطع صیقلی، حاکی از وجود انکلوژنها در داخل پیریت در تمام گروهها بود که اغلب به صورت کالکوپیریت و کانیهای سولفیدی میباشد که نقش مهمی در فلوته شدن پیریت ایفا می نماید. بعد از مراحل آماده سازی نمونهها، تستهای فلوتاسیون در ۱۱/۸=pH انجام شد. نتایج نشان داد در تمامی موارد به غیر از گروه دوم با کاهش میزان سرب، شناوری پیریت کاهش و در تمام گروهها با کاه میزان روی، بازیابی و شناوری پیریت افزایش پیدا کرده است. کمترین مقدار بازیابی (٪۱۸۹-R) مربوط به گروه کانیزایی غالب پیریت - مولیبدنیت با (٪۰٫۳۳ =Zn) و بیشترین بازیابی (٪۸۹۸۹=R) مربوط به گروه کانیزایی غالب رگه پیریتی با (zn=9%) بود.
    در این فایل pdf می توانید به صورت رایگان مقاله با عنوان«بررسی شناور شدن پیریت در مرحله فلوتاسیون مس سرچشمه از منظر مینرالوژیکی و وجوه کانیهای سولفوره » را دانلود کنید

  • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید