برقراری ارتباط موثر توسط هوش هیجانی

تصویر nasringoli در نت نشر

توسط nasringoli در 28 دي 1396 در دسته‌بندی کـــــتاب

45 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=برقراری ارتباط موثر توسط هوش هیجانی?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 1.75 مگابایت  با پرورش هوش هیجانی خود به انسانی با نفوذ و جذاب در ارتباطات اجتماعی تبدبل شوید. ضروری است که به این منظور با هوش هیجانی بیشتر آشنا شوید.
  ارتباط موثر، رابطهای است که در آن، طرف مقابل، پیام شما را با حداکثر دقتت
  ممکن دریافت و درک کند . اکثر متخصصان ارتباطات بخش اصتلی )و گتاه تمتام
  مسئولیت ارتباط موثر را بر عهدهی ارسال کنندهی پیام میگذارند . البته این به
  معنای انکار اهمیت نقش دریافتکننده نیست، بلکه تاکیدی بر این امر است که
  فرستندهی پیامها، مسئولیت دارد از تمام تتوان وتود بترای افت ایش اثربخشتی
  ارتباط استفاده کند و به سادگی بیتوجهی یا بیدقتتی مخاطتب را بته بهانته ای
  برای کاهش اثربخشی ارتباط تبدیل نکند .
  ارتباط و مهارت ارتباطی، بر ولاف آنچه در نگاه نخست به نظتر متی رستد کتار
  سادهای نیست . اگر بخواهیم کمی دقیقتر فکر کنتیم، متا بتا مهتارت ارتبتاطی
  میوواهیم بخشی از ساوتاری را که در مغ مان شکل گرفته به مغ فرد دیگری
  در نقطهی دیگری منتقل کنیم و ساوتار مغ او را تغییر دهیم . بترای اینکتار از
  اب ارهای کلامی و غیرکلامی استفاده میکنتیم و امیتدواریم آنچته در هتن متا
  نقش بسته است، به همان شکل در هن طرف مقابل ثبت شود


  فهرست مطالب کتاب :
  فصل اول هیجان/
  هیجان
  مولفههای هیجان
  دیدگاههای مربوط به هیجان
  تعریف هوش شناختی
  فصل دوم هوش هیجانی/
  هوش هیجانی
  تاریخچه هوش هیجانی
  کاربرد هوش هیجانی
  آموزش
  مدیریت منابع انسانی
  سیاست
  بازاریابی
  پویایی خانواده
  فهرست مطالب
  هوش هیجانی )تفکر و رفتار اجتماعی(
  هوش هیجانی و انطباق با رویدادهای فشارزا
  مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی
  مدلهای هوش هیجانی
  فصل سوم پرورش هوش هیجانی/
  دیدگاههای مایر سالووی در آموزش هوش هیجانی
  هوش درون فردی
  هوش میان فردی
  چهار پله تا هوش هیجانی
  خودآگاهی
  اجزاء مهم خودآگاهي
  ویژگیها و صفات خود
  شناخت ویژگییهای جسمانی
  شناخت ویژگیهای هیجانی
  شناخت ویژگیهای رفتاری
  شناخت توانایییها، استعدادها، پیشرفتها و تجربیات منفی
  شناخت نقاط قوت و ضعف
  عزت نفس و خودپنداره
  شناخت افکار و عقاید و ارزشهای خود
  خودارزیابی صحیح
  مدیریت هیجانات
  به چه روشهایی میتوانیم هیجانات خود را مدیریت کنیم؟
  خودانگیزشی
  الگوهای انگیزشی
  الگوی انگیزش بیرونی
  الگوی انگیزش درونی
  رویکردهای انگیزشی
  مدیریت روابط انسانی

 • تعداد دانلود: 4 گزارش تخلف


لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید